Bij wie moet je zijn? 

Bij Scouting Nederland en Scouting regio Zeeland staan heel veel vrijwilligers klaar om groepen en regioteams te ondersteunen op diverse manieren. Hieronder vind je een overzicht van de ondersteuning die er geboden wordt en een korte beschrijving van een aantal regiobestuursfuncties. Hierdoor kan je makkelijker je weg vinden als je zoekt naar ondersteuning, of een idee kwijt wilt, of gewoon als je nieuwsgierig bent.

Het Landelijk service centrum van Scouting Nederland

Contactgegevens:

Telefoon: +31 (0)33 496 09 11

Whatsapp: +31 (0)65 774 64 22

E-mail: info@scouting.nl

Website: https://www.scouting.nl/ondersteuning

 

Bellen bij calamiteiten: Het landelijk opvangteam (LOT) van Scouting Nederland via het Landelijk service centrum.

Onder calamiteiten verstaan we ingrijpende gebeurtenissen, waarbij Scoutingleden tijdens Scoutingactiviteiten worden geconfronteerd met ernstige schokkende ervaringen. Hierbij valt te denken aan ernstige ongevallen, al dan niet met dodelijke afloop, (vermoeden van) seksueel misbruik, geweld en ongewenst gedrag. Het LOT is 24/7 bereikbaar.

Vervolgens graag de voorzitter van het regiobestuur bellen. Bij geen gehoor de vicevoorzitter bellen.

 

Helpdesk SOL helpdesk@scouting.nl kan je mailen (bellen is niet mogelijk) als je problemen hebt met SOL, zoals het inschrijven van leden, het toekennen of verwijderen van functies of kwalificaties

Juridische ondersteuning; Bij de afdeling juridische zaken van Scouting Nederland kun je terecht met vragen over bijvoorbeeld het oprichten of fuseren van groepen, de statuten of het huishoudelijk reglement. Uiteraard kun je bij Juridische zaken ook terecht met vertrouwelijke vragen. Contact opnemen kan via het landelijk service centrum.

Kijk voor diverse andere vormen van ondersteuning en heel veel informatie op https://www.scouting.nl/ondersteuning Je vindt er bijvoorbeeld informatie over de privacywetgeving, het huishoudelijk reglement van scouting Nederland, verzekeringen, regelgeving, financiële acties, kwalificatiekaarten, labelterreinen en nog heel veel meer.

Regio Scouting Zeeland

Team regioambassadeurs tra@scoutingzeeland.nl

De regioambassadeurs houden namens het regiobestuur contact met scoutinggroepen zodat het regiobestuur beter op de hoogte is van wat er bij groepen speelt. De regio-ambassadeurs kunnen groepen ook op de hoogte houden van wat er speelt in de regio. Desgewenst groepen in contact brengen met andere groepen, teams of personen die de groepen kunnen ondersteunen. Ze kennen de weg in de regio en hebben een groot netwerk. Als je een vraag hebt of ondersteuning zoekt die in dit document niet genoemd staat, dan weet je regio-ambassadeur waarschijnlijk wel iemand te vinden die kan helpen. Wil je weten wie je regio-ambassadeur is, kijk op http://www.scoutingzeeland.nl/regioambassadeurs/wie-is-mijn-regio-ambassadeur

Team spelcoaches spelcoaches@scoutingzeeland.nl

Het team spelcoaches ondersteunt groepen en speltakken bij het verbeteren van hun spelkwaliteit. Dat doen ze door het geven van concrete spel- en programma ideeën en door coaching van teams of groepen bij het vergroten van hun inzicht in het maken van goede programma’s en bij meer algemene verbetertrajecten. De spelcoaches maken daarvoor gebruik van hun eigen kennis en ervaring en van methodieken die Scouting Nederland voor spelcoaching heeft ontwikkeld, zoals het spel “Power up your game". Het team verzorgt ook regelmatig workshops rond dit onderwerp. De spelcoaches kunnen rechtstreeks door groepen benaderd worden of via de regio-ambassadeur.

Team vinden en binden vindenenbinden@scoutingzeeland.nl

Het team vinden en binden ondersteunt groepen door het adviseren en praktisch ondersteunen bij het vinden, boeien en binden van vrijwilligers. Het team maakt daarvoor gebruik van eigen kennis en ervaring en methodieken die Scouting Nederland heeft ontworpen.

Dit team kan rechtstreeks door groepen benaderd worden of via de regio-ambassadeur. Het team verzorgt ook regelmatig workshops rond dit onderwerp.

Team bestuurscoaches bestuurscoaches@scoutingzeeland.nl

Het team bestuurscoaches coacht groepsbesturen waardoor die groepsbesturen op een prettige en doelgerichte manier, via hun eigen volgorde van prioriteiten stappen kunnen maken om beter te worden in wat ze doen. Het team bestuurscoaches maakt daarvoor gebruik van eigen kennis en ervaring en de grote hoeveelheid methodieken die Scouting Nederland heeft ontworpen en verzameld.

Dit team kan rechtstreeks door groepen benaderd worden of via de regio-ambassadeur. Het team verzorgt ook regelmatig workshops rond dit onderwerp.

Team spel en programma tsp@scoutingzeeland.nl

De regio-activiteiten worden georganiseerd door de regio-organisatoren die deel uitmaken van het Team Spel en Programma (TSP), in samenwerking met de groepen. De activiteiten zijn gericht op specifieke speltakken en meestal voor een specifiek deel van de regio. Ook het houthakkerskamp valt onder het TSP. Welke activiteiten er zijn vind je in de regiokalender. http://www.scoutingzeeland.nl/regio/regiokalender

Heb je vragen over activiteiten binnen de regio, als je ideeën hebt over een nieuwe activiteit of als mee wilt helpen organiseren, dan kan je contact opnemen met de coördinator TSP.

Team deskundigheidsbevordering (trainingsteam) tdb@scoutingzeeland.nl

Het trainingsteam maakt deel uit van de scouting academy van Scouting Nederland en verzorgt allerlei trainingen en workshops voor leidinggevenden en bestuursleden. Het trainingsteam bestaat uit trainers en praktijkcoaches, aangevuld met een groot aantal instructeurs. Het trainingsteam verzorgt de moduleweekenden, kamptrainingen, trainingen op maat, stages, workshops in bijvoorbeeld EHBO, pionieren, knopen, routetechnieken etc. De praktijkcoaches geven training en coaching aan praktijkbegeleiders en kwalificeren leidinggevenden en praktijkbegeleiders.

Welke trainingen er gegeven worden vind je in de regiokalender. http://www.scoutingzeeland.nl/regio/regiokalender

Als je wilt dat er een training gegeven wordt bij jouw in de groep over een specifiek onderwerp, als je ideeën hebt voor een workshop, als je zelf een training wilt geven, als je feedback wilt geven op trainingen, als je vragen hebt over kwalificeren of een andere vraag of suggestie hebt, dan kan je contact opnemen met de coördinator van het trainingsteam.

Admiraliteit Zeeuwse Stromen secretariaat@ra7.scouting.nl

Admiraliteit 07 Zeeuwse Stromen is de officiële naam voor het samenwerkingsverband van de waterwerkgroepen in Regio Zeeland.

Het Admiraliteitsbestuur vertegenwoordigt de waterwerkgroepen zowel binnen als buiten Scouting. Zij bezoekt daarvoor vergaderingen en bijeenkomsten, waar de belangen van de waterwerkgroepen vertegenwoordigd moeten worden. De Admiraliteit komt ten minsten twee maal bijeen in de Admiraliteitsraad, het overleg van vertegenwoordigers van alle waterwerkgroepen en het Admiraliteitsbestuur.

De Admiraliteit beschikt daarnaast over een nautisch/technische commissie, welke voornamelijk zorg draagt voor de organisatie van de CWO examens, nautische en technische trainingen en groepen bewust maken van veiligheid op het water.

Daarnaast kent de Admiraliteit een aantal werkgroepen die activiteiten voor de groepen organiseren, zoals ZEWAKA, roeiwedstrijden en zeilwedstrijden.

Regiobureau Scouting Zeeland info@scoutingzeeland.nl

Het regiobureau ondersteunt het regiobestuur en regioteams, vooral op secretarieel gebied.

Gegevensbeheerder Regio sol@scoutingzeeland.nl

Beheert scouts online (SOL) voor alle regioteams (niet voor scoutinggroepen, die kunnen terecht bij de helpdesk SOL) en biedt regioteams ondersteuning in het gebruik van SOL indien nodig. Regiomedewerkers kunnen hier terecht voor teamoverstijgende exports, aanpassingen en andere vragen.


Regiobestuursfuncties

Voorzitter voorzitter@scoutingzeeland.nl 06-219 032 33 (Mark Rosel)

 • Is het aanspreekpunt van het regiobestuur voor groepen en regioteams. In wat meer formele situaties is de secretaris het aanspreekpunt.
 • Coördineert de taken binnen het regiobestuur.
 • Zit de bestuursvergaderingen en regioraden voor.
 • Bezoekt landelijke voorzittersoverleggen.

Secretaris (tevens vicevoorzitter) secretaris@scoutingzeeland.nl

 • Is verantwoordelijk voor de correspondentie van het regiobestuur, zowel ontvangen als versturen. Momenteel wordt de post ontvangen bij het regiobureau.
 • Maakt en verstuurt de agenda’s voor de bestuursvergaderingen de regioraden.
 • Is verantwoordelijk voor de ledenadministratie (deze taak wordt uitgevoerd door de gegevensbeheerder van de regio).
 • Is verantwoordelijk voor het opstellen van de verslagen van de bestuursvergaderingen en de regioraden (de verslagen van de bestuursvergaderingen worden opgesteld door de medewerker regiobureau).

Penningmeester penningmeester@scoutingzeeland.nl

 • Het beheren van gelden in de regio.
 • Het voorbereiden en uitvoeren van een jaarlijkse begroting.
 • Het voorbereiden van het financieel jaarverslag.
 • Het houden van toezicht op het beheer en onderhoud van de eigendommen van de regio.

Lid landelijke raad landelijkeraad@scoutingzeeland.nl

 • Vertegenwoordigt de regio in de landelijke raad.
 • Bespreekt relevante thema’s van de landelijke raadvergadering in de regioraad en peilt de mening van de regioraad.
 • Houdt regelmatig sessies met de klankbordgroep.

Plaatsvervangend lid landelijke raad landelijkeraad@scoutingzeeland.nl

 • Vervangt het lid landelijk raad indien nodig.
 • Voert samen met het lid landelijke raad de taken van het lid landelijke raad uit.

Coördinator team spel en programma tsp@scoutingzeeland.nl

 • Onderhoudt warme contacten met de regio-organisatorenteams en biedt ondersteuning waar nodig.
 • Begeleidt regio-organisatoren in hun deskundigheidsontwikkeling.
 • Vertegenwoordigt de regio-organisatieteams.
 • Bezoekt (in overleg) regioactiviteiten en overleggen van activiteitenteams in de regio.

Coördinator trainingsteam tdb@regioscoutingzeeland.nl

 • Verantwoordelijk voor het aanbieden van een programma van trainingen en intervisies dat aansluit op de behoefte in de regio.
 • Is verantwoordelijk voor het kwalificatieproces van functies op groepsniveau.
 • Is verantwoordelijk voor de begeleiding van trainers en praktijkcoaches.

Bestuurslid communicatie communicatie@scoutingzeeland.nl

 • Is verantwoordelijk voor de huisstijl van de regio.
 • Verzorgt uitingen van het regiobestuur op social media.
 • Beheert de website van de regio.
 • Ondersteunt regioteams bij communicatie naar groepen.
 • Is verantwoordelijk voor het maken van de jaarlijkse regiokalender.

Bestuurslid medewerkerszaken medewerkerszaken@scoutingzeeland.nl

 • Is verantwoordelijk voor het medewerkersbeleid van de regio.
 • Faciliteert coördinatoren van regioteams in medewerkerszaken.
 • Voert samen met de voorzitter de taken m.b.t. medewerkerszaken van het regiobestuur uit.
 • Begeleidt de coördinatoren van de regioteams bij medewerkerszaken.