Scouting Zeeland Fonds

Het Scouting Zeeland Fonds (SZF) maakt onderdeel uit van Stichting Scouting Regio Zeeland en heeft als doel: Het financieel ondersteunen van de Scoutinggroepen en regioactiviteiten binnen de regio Zeeland om groei en/of kwaliteitsverbetering mede mogelijk te maken.

Scouting Regio Zeeland stelt per 1 juli 2016 een deel van haar vermogen beschikbaar ten behoeve van het Scouting Zeeland Fonds. Het betreft € 10.000,- die tot 2016 was gelabeld als “geld ledenactiviteiten”. in verband met de fusie van de districten tot Scouting Regio Zeeland per 1 november 1996. De regio heeft de mogelijkheid om dit budget te vergroten door het verwerven van gelden van andere partijen en/of door een deel van haar vermogen aan het fonds toe te voegen, in de begroting die door de regioraad wordt goedgekeurd.

Het SZF bestaat uit 4 delen.

 • Deel 1 is bestemd voor het verbeteren van de kwaliteit en de groei van voor groepen.
 • Deel 2 is voor bestemd voor het mogelijk maken van “gavere” regio-activiteiten.
 • Deel 3 is bestemd voor het stimuleren van deelname aan regio-activiteiten
 • Deel 4 is bestemd voor het stimuleren van deelname aan trainingen.

Deel 1: Het verbeteren van de kwaliteit en de groei van voor groepen (omvang van €10.000,-.)

Dit betreft het oorspronkelijke, op 1-7-2016 opgerichte fonds.

Aanvragen kunnen worden ingediend voor de navolgende projecten:

 • Werving van leden en/of leiding.
 • Inhuren (externe) deskundige voor groepsontwikkeling, conflictbemiddeling, juridisch advies, etc.
 • Bijdrage in de kosten waarderingstekens Scouting Nederland (100%)
 • Organiseren openbaar toegankelijke activiteit (ter promotie van Scouting).

Het betreft zogenaamde cofinanciering. 50% van de projectkosten, met een maximale bijdrage van € 1000,- per groep, per twee jaar wordt vergoed. Van de groep wordt dus verwacht dat zij een evenredig deel in de kosten draagt. Indien er sprake is van meerdere subsidienten of sponsoren worden deze bijdragen in mindering gebracht op de projectkosten.

De kosten voor waarderingstekens Scouting Nederland worden 100% vergoed.

Voorwaarden:

 • Om een bijdrage te krijgen, kunnen groepen uit de regio Zeeland een relatief eenvoudige aanvraag indienen. De basisgegevens van de groep en aanvragers worden uit SOL gehaald.
 • De beoordelingscommissie, bestaande uit 3 personen beoordelen de aanvraag en kennen toe/wijzen af. Gestreefd wordt naar een beoordelingstermijn van maximaal 4 weken.
 • Geen bijdrage wordt verstrekt voor de (ver)bouw of inrichting van gebouwen of locaties en reguliere (spel)materialen.
 • Verantwoording en uitbetaling van de bijdrage uit het SZF geschiedt achteraf op basis van declaratie: 50% van de gemaakte projectkosten tot maximaal het bedrag dat is toegekend.
 • Uitbetaling geschiedt op de groepsrekening. Er is geen resultaatverplichting. Er worden geen voorschotten uitgekeerd.

Het fonds verantwoordt haar uitgaven in het financiële jaarverslag van de regio.

Op 23 mei 2017 is besloten dat groepsoverstijgende activiteiten ook in aanmerking komen voor een bijdrage vanuit het fonds. Gebleken is dat groep overstijgende activiteiten vaak uitdagender zijn en een bijdrage leveren aan de beleving van Scouting voor de deelnemer.

Als het fonds leeg is, dan wel het geld is toegekend aan projecten, wordt er geen subsidie meer verstrekt totdat de regioraad instemt met het toevoegen van geld vanuit het eigen vermogen van de regio, dan wel gelden van derden het fonds aanvullen.

Deel 2: Bijdrage voor “gave” regioactiviteiten (omvang €5.000,-)

Wij vinden het belangrijk dat de regioactiviteiten veel deelnemers trekken, waarbij de binding tussen groepen en de regio wordt gestimuleerd. Daarom is op 12 mei 202 besloten dat we regioactiviteiten in de gelegenheid stellen om (eenmalig) extra budget aan te vragen om iets “gaafs” neer te zetten, waar de deelnemers nog vele jaren positief op terugkijken.

TSP teams kunnen een verzoek voor een budget indienen, bij een te vormen beoordelingscommissie om hun activiteit beter of leuker te kunnen maken.

 • In dit fonds zit een bedrag van € 5.000,-.
 • Er is een maximaal aan te vragen bedrag van € 500,- per activiteit.
 • Looptijd: zolang het budget zoals bovengenoemd toereikend is.
 • Teams die hiervoor een aanvraag mogen indienen: TSP teams
 • Voorstellen worden beoordeeld door de beoordelingscommissie.

Deel 3: Bijdrage tunnelkosten vergoeden voor deelnemende groepen aan regioactiviteiten (omvang € 500,-)

Wij vinden het belangrijk dat de kosten voor de toltunnel geen belemmering vormen voor deelname aan regioactiviteiten aan de andere kant van de Westerschelde. Daarom is op 12 mei 2020 besloten dat groepen de helft van de tunnelkosten bij de regio kunnen declareren.

 • In dit fonds zit een bedrag van € 500,-
 • Met ingang van 1 juni 2020
 • Looptijd juni 2020 tot zolang het budget zoals bovengenoemd toereikend is.
 • De tunnelkosten voor deelnemende groepen aan regioactiviteiten aan de andere kant van de Westerschelde te vergoeden. € 1,50 per doorgang per auto.
 • Groepen declareren bij de penningmeester van de regioactiviteit.
 • De penningmeester van de regioactiviteit declareert bij regiopenningmeester.

Deel 4: Bijdrage voor Deskundigheidsbevordering

We willen deskundigheidsbevordering/trainingen goedkoper maken. Groepen die van de gemeente minder subsidie voor deskundigheidsbevordering krijgen, kunnen meer kosten declareren bij de regio.

Meerdere gemeenten binnen het verzorgingsgebied van de regio bieden een subsidie voor deskundigheidsbevordering. Variërend in een subsidie van 40% tot 100%. Ongeveer een derde van de groepen kan momenteel gebruik maken van een subsidie van de gemeente voor deskundigheidsbevordering.

Alle groepen van Regio Zeeland kunnen in de kalenderjaren 2021 en 2022 bij de regio een aanvraag indienen voor het vergoeden van 50% van de kosten voor het volgen van de basismodules, de kamptraining en de teamleiderstraining.

De subsidie die een groep al heeft ontvangen van de gemeente voor deskundigheidsbevordering wordt in mindering gebracht op die kosten.

Groepen kunnen jaarlijks vóór 1 april bij de penningmeester van de regio een aanvraag indienen voor het terugbetalen van een deel van de kosten voor de genoemde trainingen van het voorgaande jaar. Als het budget in enig jaar ontoereikend is zal het voor dat jaar resterende budget naar rato verdeeld worden over de aanvragen. Iedere groep krijgt dan hetzelfde percentage van het aangevraagde bedrag.

U kunt uw aanvraag opsturen naar: fonds@scoutingzeeland.nl